2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

09.01.2022 15:42

2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1)      Körfezköy Oyak sitesi 2023 yılı kat malikleri olağan genel kurul toplantısı 22Ocak 2023 Pazar günü saat 11:00’da site 20. Blok altındaki salonda 32 asil, 4 vekil katılımı ile toplam 36 kişi  toplantıya katılmıştır.  Divan Başkanlığı’na  Mehmet Karabıyık (24/6), yazmanlığa Abdurrahman Peyparmak (18/6) önerilmiş ve oybirliği ile seçilmiştir. Yoklama yapılmış ve saygı duruşu ile toplantıya başlanmıştır.

2)      Görüşülecek gündem maddelerine eklenmesi ve çıkarılması teklifi oylamaya sunuldu, mevcut gündem oy birliği ile kabul edildi.

3)      2022 yılı Denetim Kurulu raporu Ali Özgül (28/6) tarafından, Yönetim Kurulu raporu Ertan Yakan tarafından okunarak Genel Kurulda görüşe açıldı.

4)       

a)      Adem Demirci (22/5) gelir gider tablosu ile ilgili görüşlerini bildirdi.

b)      Tamer Eren (28/5) kıdem tazminatları ile ilgili görüşlerini bildirdi.

c)       Şevket Güzelarslan (26/3) geciken aidatlarla ilgili neler yapıldığını sordu.

d)      Çağdaş Demirpolat (28/16) kıdem tazminatları ile ilgili görüşlerini bildirdi.

5)      Soru ve eleştirilere Ertan Yakan cevap verdi.

6)      Denetim ve Yönetim Kurulu’nun ibrası için oylama yapıldı ve 2022 yılı bilançosu oy birliği ile ibra edildi.

7)      2023 yılı tahmini işletme projesi görüşülmesi ve yaoılması gereken faaliyetlerle birlikte karara bağlanması, Yönetim Kurulu’na fasıllar arasında kaynak aktarılması konusunda yetki verilmesi, aidat ve yönetim / denetim huzur haklarının belirlenmesi  karara bağlandı. Erkan Yakan tarafından 2023 yılı tahmini işletme projesi okundu, görüşlere açıldı.

a)       Zeynep İpektepe (20/1) kıdem tazminatı ile ilgili görüş bildirdi.

b)      Adem Demirci kıdem tazminatlarının aidatlarla birlikte her ay toplanmasını talep etti.

c)       Şevket Güzelarslan (26/3) kıdem tazminatlarının tek seferde toplanmasını talep etti.

 

Bu değerlendirmeler sonucunda aidatların 2023 yılı için aylık 550 TL (beşyüzelli) olması oybirliği ile kabul edildi.

 

8)      Gündemin 6. Maddesi olarak kıdem tazminatlarının ödenmesi maksadıyla, Genel Kurul’dan daire başına 30 Nisan 2023 tarihine kadar site yönetiminin belirleyeceği ayrı bir hesaba 4.000 TL (dörtbin) ödeme yapılması oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.KIDEM TAZMİNAT HESABI

                        TR86 0006 4000 0013 4311 1848 00  İŞ BANKASI/ÇİGLİ SUBESİ                     

9)      Gündemin 7. Maddesi olarak 2023 yılı Yönetim ve Denetim Kurulları’nın seçimine geçildi. 2023 yılı için eski yönetime devam edip etmeyeceği soruldu. Devam etmeyeceklerini belirtmeleri üzerine kurulda aday tespitine geçilmiştir.

2023 yılı Yönetim Kurulu’na Yücel Turan (28/7), Zeynep Sevi İpektepe (20/1), Zeki Gürboğa (24/17) asil üye olarak oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2023 Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak Adem Demirci (22/15), Mehmet Karabıyık (24/6),  Abdurrahman Peyparmak (18/6),

2023 Denetim Kurulu’na asil üye olarak Semiha Özçelik (18/22), Sezgi Tülü (26/2), Ayşin Bozkurt (18/11), yedek üye olarak Tamer Eren (28/5), Ali Özgül (28/6), Çağdaş Demirpolat (28/16)’ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10)    Dilek ve temennilerde Adem Demirci kapılara sticker konulması, Sezgi Tülü ağaçların budanmasını, Ümit Erarslan dairelerin yakıt sisteminin ayrılmasını, kamera ve koruma sistemi geliştirilmesini talep etmişlerdir.

11)   Gündemin 8. Maddesi olarak, Yönetim Kurulu’na bankalarda işlem yapma, site ile ilgili diğer konularda mali ve hukuki bakımdan kat malikleri adına  yetki verilmesi, site lehine aleyhine  denetimin hukuki durumlar ile her türlü kamu ve özel kurum, kuruluş, kişilerle ilgili konularda  2023 yılı Yönetim Kurulu’na bir sonraki yönetim kurulu seçilip  görevi devralıncaya kadar; mali, hukuki ve her türlü işlem bakımından kat malikleri adına genel yetki verilmesi ile  bankalarda  site adına hesap açılması, kapatılması, ödeme yapılması, para çekilmesi, Eft-havale yapılması, elektronik bankacılık işlemleri yapılması vb tüm bankacılık işlemleri konularında oy birliği ile yetki verilmiştir.

Sitemiz 2023 yılı Yönetim Kurulu’na seçilen Yücel Turan, Zeynep Sevi İpektepe ve Zeki Gürboğa tarafından kat mülkiyeti kanununun ilgili hükümleri uyarınca  Türkiye İş Bankası Aş. Çiğli Şubesi  nezdinde açtırılan 683941 ve 715945  nolu hesaplardan veya aynı  bankada açılacak diğer hesaplar ile diğer farklı bankalarda açılmış veya açılacak hesapları da kapsamak üzere, adı geçen bankanın ve diğer bankaların dijital bankacılık (internet şubesi, telefon şubesi, işwap, işcep vb) işlemlerine dair belirlediği kurallar çerçevesinde tasarrufta bulunulması, alınan hizmetler kapsamında, para çekme, havale, eft, otomatik ödeme talimatları verme, her türlü yatırım işlemleri başta olmak üzere tüm bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetlere ilişkin sözleşme, taahhütname, ilgili tüm belgelerin imzalanması ile bizden farksız işlem yapılması için adları geçen Yönetim Kurulu üyelerinin sitemiz kat maliklerince münferiden yetkili kılınmasına, yöneticilerimizin yöneticilik sıfatlarının herhangi nedenle sona ermesi  veya yetkilerinin sınırlandırılması halinde bu hususların, yeni yöneticiler seçilir ise yeni seçilen yöneticilerin bilgilerinin ve yetkilerinde sınırlandırma yapılması  ise bu hususlara ilişkin açıklama ve talimatların bankaya ve diğer ilgili bankalara  Noter aracılığyla derhal bildirilmesine, bildirim  yapılmaması halinde, bu nedenle bir zarar oluşur ise bu zarardan hiçbir şekilde adı geçen bankanın ve diğer bankaların sorumlu olmayacağına, diğer yandan sitemiz kat maliklerince  aksine bir karar alınıp  Noter aracılığıyla  bankaya ve diğer bankalara bildirilmediği sürece, yeni seçilen yöneticilerin  de yukarıda yer verilen tüm hususlarda yetkili olmasına, dolayısıyla 683941 ve 715945 nolu hesaplarımız ile diğer bankalarda açılmış  ve açılacak hesapların işleyişi hususunda  iş bu kararımız ile tanınan yetki ve usullerin bundan sonra belirlenecek yöneticiler de dahil olmak üzere tüm yöneticiler ve kat maliklerimiz adına bağlayıcı ve aynen geçerli olmasına karar verilmiştir.  Ayrıca 2023 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin bankaların Atm kartlarını teslim almaya ve kullanmaya yetkili olmaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

12)    Genel Kurul Toplantısı’nın  karar defterine yazılması  ve katılanlar tarafından imzalanarak  sonucunda Divan Başkanı tarafından toplantı sonlandırılmıştır. 22 Ocak 2023  saat 14:00

 

 

Abdurrahman PEKPARMAK                                                                              Mehmet  KARABIYIK

              YAZMAN                                                                                                             DİVAN BAŞKANI