2023 YILI KAT MALİKLERİ GENEL KURUL ÇAĞRI MEKTUBU

20.12.2022 15:02

KÖRFEZKÖY OYAK SİTESİ

2022 YILI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Karşıyaka-İZMİR

SAYI : 2022-01                                                                                                                      15 ARALIK 2022

KONU :  2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.

İLGİ :  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,Madde 29/1

 

1.Kat maliki olduğunuz Körfezköy Oyak Sitesi’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı(Kat Malikleri Genel Kurulu),İlgi kanun esaslarına uygun olarak 15 OCAK 2023 PAZAR günü saat 11:00’da site 20. Blok altındaki toplantı salonunda Ek-A’daki gündem maddelerine göre yapılacaktır. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamazsa toplantı 7(Yedi) gün sonra 22 OCAK 2023 PAZAR günü saat 11:00’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

2. Toplantılara kat maliki ve vekili olarak maksimum katılımın sağlanması rica olunur.

3. Belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmanızı, katılamayacaksanız, EK-A’ da örneği verilen Yetki Belgesi/Vekaletnameyi doldurarak sizi temsil edecek bir kişiyi vekil tayin ederek imzaladığınız belgeyi,toplantının yapılacağı güne kadar posta ile site adresine veya aynı gün elden Divan Başkanlığı’na sunulmasını rica ederiz.

Saygılarımızla.    

2022 Yılı Yönetim Kurulu.

Ertan YAKAN                                     Semiha ÖZÇELİK                           Batuhan ARIKAN

 

 

E K L E R :  

EK-A : Vekaletname örneği,toplantı gündemi ve 2023 yılı tahmini işletme Projesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                                         (VEKÂLETNAME  ÖRNEĞİ)

KÖRFEZKÖY OYAK SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU

DİVAN BAŞKANLIĞINA

    Sitemizin 15/01/2023  tarihinde  saat  11:00 da ve bu tarihte çoğunluk sağlanamaz ise  22/01/ 2023 tarihinde yapılacak 2023 Yılı Kat Malikleri Kurulu  Toplantısına  mazeretim nedeni ile katılamıyorum.

     Aşağıda açık adresi ve kimliği yazılı olan kişiyi yerime vekil tayin ediyorum. Adıma toplantıya katılmaya, görüş bildirmeye ve oy kullanmaya yetkili kıldığımı saygılarımla arz ederim.

 

 VEKİLİN

Adı ve Soyadı:

……………………..                                          ……./…/2023

                                                               ………no lu bağımsız  bölüm Maliki/Aile yakını

                                                             Adı ve Soyadı:

                                                          

                                                             İmza               :

 

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ :

1.      Genel Kurul katılım yoklamasının yapılması,Divan Başkanlığı seçimi, Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanağının düzenleme ve imza yetkisi verilmesi,açılış ve saygı duruşu.

2.      Görüşülecek toplantı gündem maddelerine eklenmesi ve/veya çıkarılması teklif edilen konuların karara bağlanması.

3.      2022 yılı Denetim ve Yönetim Kurulları raporlarının açıklanması.

4.      2022 Denetim ve Yönetim kurullarının ibrası.

5.      2023 yılı tahmini işletme projesinin görüşülmesi ve yapılması istenen faaliyetlerle birlikte karara bağlanması, Yönetim Kuruluna fasıllar arası kaynak aktarılması konusunda yetki verilmesi ile aidat ve yönetim-denetim huzur haklarının belirlenmesi.

6.      Kıdem tazminatı fonu oluşturulması ve ödeme tutarının belirlenmesi.

7.      2023 yılı Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi.

8.      Yönetim Kurulu’na  bankalarda işlem yapma,site ile ilgili diğer konularda mali ve hukuki bakımdan kat malikleri adına yetki verilmesi.

9.      Genel Kurul Toplantı tutanağının karar defterine yazılması,katılanlar tarafından  imzalanması ve kapanış.

2023 YILI TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ
     
1.PERSONEL GİDERLERİ:    
A.Personel Maaşları   (8500*3*12)   306.000  
B.Sosyal Güvenlik Kurumu primİ (8500*12)   102.000  
C.Kıdem tazminatları(3 personel için,1 yıllık) (12000*3)    36.000  
D.Süt,yoğurt,bayram ücretlerİ (150*6*3 + 250*3*2)   4.200  
E.Kapıcı,su,elektrik,demirbaş vb. giderleri (6000*3*12 + 5000)     26.600  
F.Yönetim giderleri(Büro,kırtasiye vb.)…………    15.000  
G.Yönetim ve denetim huzur hakları(1500*3*12 + 1500*3)   60.000  
2.GENEL GİDER MALİYETLERİ:    
A.Elektrik(Ortak aydınlatma,asansör,kalorifer,hidrofor vb.)(15000*12)    180.000  
B.Su-elektrik malzeme,işçilik  giderleri………………………………        5.000  
C.Hidroforlar periyodik bakım GİDERLERİ(1000*6)    6.000  
D.Derinsu sondaj kuyusu bakım ve onarımı…………………………    5.000  
E.Hidrofor,su depoları onarım,yedek parça giderleri…………..     4.500  
F.Bahçe ve çevre bakım onarım giderleri………………………………    8.000  
G.Kalorifer sistemi bakım giderleri……………………………………….     15.000  
H.Asansör aylık bakım gideri (2400*12)   28.800  
I.Asansör yıllık kontrol giderleri.   8.000  
I.Asansör tahmini yd. parça ve malzeme giderleri ………………..   15.000  
J.Muhasebe ücret/giderleri (700*12 )   8.400  
K.Temizlik giderleri…………………………………………………………………   10.000  
L. Ortak alan sigorta    12.000  
Bina bakım onarım,uydu santralı vb öngörülmeyen giderler……………………….    15.000  
TOPLAM:…………………………………………………………………………..    870.500  
AİDAT: 870.500/132/12 =550.00 TL/AY    550